PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 2 1 6,226,561
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 27 4,107 4 5 4 4 6 1 1 5,952,683
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 90 3,878 4 30 863 4 4 2 925 6,240,020
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 98 5,036 46 31 113 12 16 1 1 6,661,094
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 68 4,164 38 208 505 15 32 1 2 6,126,164
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 99 6,381 23 4 215 20 5 1 1 6,220,037
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 30 4 4 6 4 1 1 5,980,940
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 83 2,369 14 4 61 4 4 3 6 6,270,481
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 85 4,839 14 6 4 4 15 1 2 6,094,261
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 2 2 6,290,206
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 108 5,346 14 109 258 7 6 1 2 6,193,976
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 1 2 6,359,570
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 4 1 6,100,525
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 54 4,981 21 4 4 4 4 1 1 6,135,449
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 185 6,613 30 55 247 9 5 11 4 6,162,140
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 94 7,765 211 10 24 38 42 73 4 6,398,385
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 98 6,965 14 3 75 27 9 1 1 6,290,794
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 90 6,478 84 317 755 17 28 2 3 6,240,867
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 95 4,429 6 4 0 4 4 1 3 6,220,773
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 10 2 5,732,040
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 30 4,251 7 4 4 4 4 1 4 6,247,017
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 79 7 7 51 9 2 4 6,053,935
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 38 6,712 32 0 115 30 6 1 4 6,361,407
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 44 3,785 45 30 90 4 14 2 3 6,073,972
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 186 187 5,844,297
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 35 5,272 30 16 107 3 4 182 1,070 6,776,378
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 40 1 6,436,520
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 46 68 197 32 4 1 2 6,179,283
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 99 3,243 360 35 167 48 13 1 1 2,586,811
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 63 5,257 11 11 7 11 4 1 2 529,230
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 79 4,680 11 12 7 7 4 1 2 429,064
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 126 5,443 11 11 7 7 4 1 2 471,353
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 89 6,782 0 0 7 7 4 1 2 442,264
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 130 6,235 15 11 7 7 4 1 1 375,811
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 53 4,391 11 11 8 7 4 1 1 417,799
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 182 7,653 0 6 10 72 15 55 6 413,390
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 1 354,111
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 91 5,504 11 11 8 7 4 1 2 322,903
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 135 4,556 11 11 7 7 4 1 2 414,325
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 64 6,693 46 11 9 7 11 2 1 417,065
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 126 6,988 11 11 7 7 4 1 4 454,442
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 69 1,956 11 11 7 7 4 30 1 192,879
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 92 7,482 11 11 7 7 4 7 6 474,377
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 89 4,998 20 11 2 0 4 19 9 369,777
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 48 4,294 98 11 8 8 5 1 2 432,140
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 140 5,504 75 18 126 23 6 2 1 366,142
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 59 6,517 11 11 7 7 4 1 1 299,179
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 43 4,652 15 11 5 7 9 3 9 348,922
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 152 5,560 11 11 7 7 4 1 1 284,910
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 1 1 388,208
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 84 5,136 19 11 7 7 4 2 2 345,287
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 222 4,751 17 11 7 37 4 2 1 445,216
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 47 6,017 31 3 12 3 26 2 1 397,228
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 23 4,031 7 0 0 7 0 1 1 271,750
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 181 5,692 11 11 7 7 4 1 1 432,835
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,185 17 11 2 10 29 1 1 409,137
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 83 6,610 11 11 8 7 4 1 3 359,294
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 18 0 14 1 1 0 6 26 5 119,311
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 30 0 14 1 1 0 6 1 4 105,585
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 22 0 14 1 1 0 6 1 1 119,228
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 2 2 105,207
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 43 2 100,404
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 47 0 13 1 1 0 6 1 1 113,078
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 104,491
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 26 0 16 1 1 0 6 1 1 103,790
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 106,058
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 28 0 13 1 1 0 6 1 1 110,286
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 52 0 13 1 1 0 6 1 1 126,488
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 40 0 13 1 1 0 6 1 2 105,324
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 47 0 13 1 1 0 6 2 2 107,383
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 101,538
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 1 2 110,258
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 30 0 13 1 1 0 6 1 1 101,143
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 61 0 21 1 1 0 6 1 1 124,122
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 25 0 16 1 1 0 6 2 1 104,952
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 99,862
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 100,677
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 1 128,896
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 3 100,728
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 98,911
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 103,570
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 100,485
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 18 0 13 1 1 0 6 1 1 104,156
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 62 0 14 1 1 0 6 1 2 111,415
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số5,138290,1202,3521,3474,6227596667762,353190,232,970