PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:51:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:51:50 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai03:51:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai03:51:11 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai03:51:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai03:48:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai03:22:41 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18061
8Khách vãng lai03:22:37 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21447
9Khách vãng lai03:16:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
10Khách vãng lai02:08:57 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18026
11Khách vãng lai01:26:45 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
12Khách vãng lai01:24:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai01:19:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=688
14Khách vãng lai01:18:37 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDC-00223
15Khách vãng lai01:18:15 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18071
16Khách vãng lai01:12:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/video.aspx
17Khách vãng lai01:12:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
18Khách vãng lai01:12:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
19Khách vãng lai01:12:15 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
20Khách vãng lai01:12:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
21Khách vãng lai01:12:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
22Khách vãng lai01:12:08 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
23Khách vãng lai01:12:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
24Khách vãng lai01:12:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
25Khách vãng lai01:12:00 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
26Khách vãng lai01:11:53 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
27Khách vãng lai01:11:51 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
28Khách vãng lai01:11:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
29Khách vãng lai01:11:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=714
30Khách vãng lai01:11:43 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=713
31Khách vãng lai01:11:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=711
32Khách vãng lai01:11:37 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=710
33Khách vãng lai01:11:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=708
34Khách vãng lai01:11:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=706
35Khách vãng lai01:11:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=705
36Khách vãng lai01:11:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=704
37Khách vãng lai01:11:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=702
38Khách vãng lai01:11:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=701
39Khách vãng lai01:11:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai01:11:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Khách vãng lai01:10:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai01:10:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai01:10:01 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login.aspx
44Khách vãng lai01:09:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
45Khách vãng lai01:09:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai01:09:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai01:09:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai01:09:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai01:09:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai01:09:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai01:08:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai01:08:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai01:08:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai01:08:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai01:08:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai01:08:04 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai01:08:01 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai01:07:57 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai01:07:55 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai01:07:52 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai01:07:49 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai01:07:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai01:07:42 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai01:07:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai01:07:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai01:07:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai01:07:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai01:07:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai01:07:26 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai01:07:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai01:07:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai01:07:15 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai01:07:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai01:07:09 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai01:07:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai01:07:03 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai01:07:00 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai01:06:57 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai01:06:55 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai01:06:52 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai01:06:49 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai01:06:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai01:06:42 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai01:06:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai01:06:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai01:06:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai01:06:30 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
88Khách vãng lai01:06:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
89Khách vãng lai01:06:26 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
90Khách vãng lai01:06:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
91Khách vãng lai01:06:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
92Khách vãng lai01:06:16 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
93Khách vãng lai01:05:55 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
94Khách vãng lai01:05:50 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
95Khách vãng lai01:05:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
96Khách vãng lai01:05:45 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
97Khách vãng lai01:05:43 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
98Khách vãng lai01:05:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai01:05:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai01:05:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai01:05:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai01:05:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai01:05:16 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
104Khách vãng lai01:05:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
105Khách vãng lai01:05:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
106Khách vãng lai01:05:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
107Khách vãng lai01:05:04 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
108Khách vãng lai01:05:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
109Khách vãng lai01:05:01 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=689
110Khách vãng lai01:05:00 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
111Khách vãng lai01:04:57 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
112Khách vãng lai01:04:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
113Khách vãng lai01:04:44 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
114Khách vãng lai01:04:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
115Khách vãng lai01:04:37 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
116Khách vãng lai01:04:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
117Khách vãng lai01:04:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
118Khách vãng lai01:04:27 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
119Khách vãng lai01:04:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
120Khách vãng lai01:04:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
121Khách vãng lai01:04:14 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
122Khách vãng lai01:04:08 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
123Khách vãng lai01:03:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai01:03:51 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
125Khách vãng lai01:03:41 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
126Khách vãng lai01:03:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
127Khách vãng lai01:03:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
128Khách vãng lai01:03:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
129Khách vãng lai01:03:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
130Khách vãng lai01:03:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
131Khách vãng lai01:03:14 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
132Khách vãng lai01:03:09 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
133Khách vãng lai01:03:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai01:03:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai01:02:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
136Khách vãng lai01:02:43 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
137Khách vãng lai01:02:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
138Khách vãng lai01:02:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
139Khách vãng lai01:02:26 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
140Khách vãng lai01:02:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
141Khách vãng lai01:02:16 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai01:02:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
143Khách vãng lai01:02:09 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai01:02:04 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
145Khách vãng lai01:01:58 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
146Khách vãng lai01:01:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
147Khách vãng lai01:01:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
148Khách vãng lai01:01:44 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
149Khách vãng lai01:01:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
150Khách vãng lai01:01:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
151Khách vãng lai01:01:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
152Khách vãng lai01:01:24 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
153Khách vãng lai01:01:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
154Khách vãng lai01:01:16 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
155Khách vãng lai01:01:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
156Khách vãng lai01:01:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
157Khách vãng lai01:01:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
158Khách vãng lai01:00:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
159Khách vãng lai00:58:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
160Khách vãng lai00:58:51 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
161Khách vãng lai00:58:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
162Khách vãng lai00:58:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
163Khách vãng lai00:52:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDC-00222
164Khách vãng lai00:40:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
165Khách vãng lai00:38:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
166Khách vãng lai00:27:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21161
167Khách vãng lai00:26:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
24 1 2019