PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG LONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:50:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:50:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai16:50:12 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
4Khách vãng lai16:50:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai16:50:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai16:49:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai16:39:50 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai16:35:58 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18094
9Khách vãng lai16:10:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9482
10Khách vãng lai15:38:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=646
11Khách vãng lai15:29:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=691
12Khách vãng lai15:19:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18045
13Khách vãng lai15:10:16 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
14Khách vãng lai15:09:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Phạm Thị Hương15:07:27 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
16Khách vãng lai15:07:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_khoi.aspx
17Phạm Thị Hương15:07:11 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
18Khách vãng lai15:07:04 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
19Khách vãng lai15:06:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
20Khách vãng lai15:06:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai14:50:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
22Khách vãng lai14:26:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18029
23Khách vãng lai14:19:29 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
24Khách vãng lai14:18:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17999
25Khách vãng lai14:01:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=685
26Khách vãng lai13:03:11 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18033
27Khách vãng lai12:50:44 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai12:49:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17959
29Khách vãng lai12:48:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
30Khách vãng lai12:45:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
31Khách vãng lai12:26:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17964
32Khách vãng lai12:25:45 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18015
33Khách vãng lai12:15:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21434
34Khách vãng lai12:15:03 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
35Khách vãng lai12:13:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=675
36Khách vãng lai12:10:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
37Khách vãng lai12:08:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
38Khách vãng lai11:56:00 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
39Khách vãng lai11:40:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
40Khách vãng lai11:35:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
41Khách vãng lai11:33:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=648
42Khách vãng lai11:00:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17958
43Khách vãng lai10:38:43 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9479
44Khách vãng lai10:36:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18014
45Khách vãng lai10:32:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21349
46Khách vãng lai10:24:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18092
47Khách vãng lai10:13:09 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Phạm Thị Hương10:12:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
49Phạm Thị Hương10:12:27 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
50Khách vãng lai10:10:47 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
51Khách vãng lai10:02:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21441
52Khách vãng lai10:00:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=691
53Khách vãng lai09:58:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Nguyễn Văn Huy09:57:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
55Khách vãng lai09:56:59 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18122
56Nguyễn Văn Huy09:56:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
57Nguyễn Văn Huy09:55:35 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
58Nguyễn Thanh Tùng09:49:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
59Khách vãng lai09:48:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21445
60Phạm Thị Hương09:45:36 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
61Phạm Thị Hương09:45:26 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
62Khách vãng lai09:45:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
63Khách vãng lai09:44:55 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
64Nguyễn Thanh Tùng09:40:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
65Nguyễn Thanh Tùng09:39:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
66Nguyễn Văn Huy09:37:34 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
67Khách vãng lai09:37:14 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai09:37:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
69Khách vãng lai09:37:01 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai09:36:51 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Nguyễn Thanh Tùng09:36:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
72Nguyễn Thanh Tùng09:36:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
73Nguyễn Thanh Tùng09:36:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
74Nguyễn Thanh Tùng09:35:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
75Nguyễn Thanh Tùng09:35:13 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
76Nguyễn Thanh Tùng09:34:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
77Khách vãng lai09:34:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00226
78Nguyễn Thanh Tùng09:32:48 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
79Khách vãng lai09:28:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
80Khách vãng lai09:27:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Nguyễn Thanh Tùng09:21:53 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
82Khách vãng lai09:21:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai09:20:58 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
84Khách vãng lai09:20:39 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai09:16:47 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDC-00261
86Khách vãng lai09:10:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=637
87Khách vãng lai09:02:15 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai08:48:31 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17992
89Khách vãng lai08:36:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17987
90Khách vãng lai08:32:21 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
91Khách vãng lai08:31:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
92Nguyễn Thanh Bằng08:15:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin_tv.aspx
93Nguyễn Thanh Bằng08:14:58 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
94Nguyễn Thanh Bằng08:14:55 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
95Khách vãng lai08:12:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
96Nguyễn Thanh Bằng07:49:17 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
97Nguyễn Thanh Bằng07:49:11 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
98Phạm Thị Hương07:49:05 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
99Phạm Thị Hương07:48:57 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Phạm Thị Hương07:48:44 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
101Khách vãng lai07:48:27 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
102Khách vãng lai07:44:41 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17995
103Khách vãng lai07:28:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
104Khách vãng lai07:22:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai07:20:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18024
106Khách vãng lai07:03:19 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18369
107Khách vãng lai07:03:12 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
108Khách vãng lai07:02:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=679
109Khách vãng lai06:53:45 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
110Khách vãng lai06:38:24 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
111Khách vãng lai06:29:15 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
112Khách vãng lai06:12:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
113Khách vãng lai06:09:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=691
114Khách vãng lai06:06:12 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18116
115Hoàng Văn Tuyến06:01:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
116Khách vãng lai05:58:50 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=472
117Hoàng Văn Tuyến05:56:45 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
118Khách vãng lai05:56:37 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
119Khách vãng lai05:56:32 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
120Khách vãng lai05:56:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Khách vãng lai05:55:41 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21449
122Khách vãng lai05:50:06 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18118
123Khách vãng lai05:19:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
124Khách vãng lai04:45:09 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
125Khách vãng lai04:29:28 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
126Khách vãng lai04:09:47 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
127Khách vãng lai04:03:18 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
128Khách vãng lai03:52:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=565
129Khách vãng lai03:36:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18020
130Khách vãng lai03:32:10 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
131Khách vãng lai03:25:12 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18024
132Khách vãng lai03:19:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18041
133Khách vãng lai03:12:54 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
134Khách vãng lai03:06:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login.aspx
135Khách vãng lai03:01:53 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21498
136Khách vãng lai02:59:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
137Khách vãng lai02:58:25 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
138Khách vãng lai02:46:11 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
139Khách vãng lai02:42:22 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21437
140Khách vãng lai02:30:00 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
141Khách vãng lai02:19:02 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
142Khách vãng lai01:51:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
143Khách vãng lai01:42:20 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18022
144Khách vãng lai01:38:07 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
145Khách vãng lai01:37:56 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21428
146Khách vãng lai01:36:58 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
147Khách vãng lai01:34:46 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21416
148Khách vãng lai01:32:33 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18129
149Khách vãng lai01:19:23 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai00:44:24 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18058
151Khách vãng lai00:36:38 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
152Khách vãng lai00:32:40 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19 11 2018